Цілі та завдання

Статут

Школи Українознавства “Нова Хвилька”,

Бруклін, Нью Йорк

 1. Мета діяльності Школи
 2. Головним завданням школи украіїнознавства (надалі Школи) є

– виховання та навчання дітей украіїнського походження у США в дусі любові до украіїнської мови, культури, традицій та створення умов для розвитку особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національноії гідності та самосвідомості.

– формування і розвивиток творчої особистості.

– забезпечення ефективного навчання, надання можливості кожній дитині максимально проявити її здібності та нахили та ефективно застосувати їх для вивчення українознавчих предметів.

– збереження та виховання в дусі пошани до цінностей християнської моралі, поваги, ввічливості, правдивості та толерантності в стосунках з ровесниками з родин інших віросповідувань.

II. Загальні положення

 1. Школа – це заклад освіти, заснований ВГО Нова Українська Хвиля”.
 2. Школа у своїй діяльності керується Статутом Школи, Статутом ВГО “Нова Українська Хвиля” та законодавством США
 3. Школа не є самостійною юридичною особою і існує в рамках діяльності ВГО “Нова Українська Хвиля” Офіційним представником Школи у всіх стосунках з третіми особами є ВГО “Нова Українська Хвиля”.
 4. Школа може мати штамп і бланк для внутрішнього користування.
 5. Школа може формувати класи із поглибленим та факультативним вивченням окремих предметів.
 6. Реорганізація Школи проводиться в разі зміни форми діяльності.
 7. Зміни та доповнення до даного статуту вносяться на основі подання Педагогічної Колегії Школи до Координаційної Ради
 8. Навчально-виховний процес Школи здійснюється українською мовою.
 9. Адреса Школи: 228 Ave S , Brooklyn, NY 11223 – I.S. 228 David A. Boody School

III. Організація навчально-виховного процесу

 1. Навчально-виховний процес Школи здійснюється відповідно до робочих навчальних планів рекомендованих для викладання українознавчих предметів Шкільною Радою Українського Конгресового Комітету Америки (УККА).
 2. Школа обирає форми, засоби та методи навчання і виховання у межах, визначених Шкільною Радою УККА та Статуту Школи.
 3. Класи формуються на підставі нормативів їх наповнюваності (не більше 25 учнів та санітарно- гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.
 4. Прийом учнів  здійснюється згідно вимог щодо наповненості класів
 5. Зарахування учнів до Школи здійснюється на підставі реєстрації та затвердження дирекцією школи.
 6. Педагогічні працівники здійснюють свою діяльність як волонтери згідно Положення.
 7. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, екскурсій.
 8. Навчальний рік у Школі починається у другу суботу вересня і закінчується у першу суботу червня.
 9. Тривалість уроків становить 35 – 45 хв.
 10. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 5 хв.

11. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних вимог і затверджується директором Школи.

12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

13. У Школі здійснюється оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

14. За результатами навчання учням видається табель з додатком. В додатку вказується кількість годин з кожного предмету. Табель засвідчується підписами директора Школи та класного керіника.

IV. Учасники навчально- виховного процесу

1. Учасниками навчально-виховного процесу Школи є учні, педагогічні працівники та батьки.

 1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Статутом Школи та правилами внутрішнього розпорядку.
 2. Учні Школи мають право на:

-вільне вираження поглядів, переконань, і думок; свободу отримання інформації;

-участь в культурному житті Школи;

-право бути вислуханим.

 1. Учні Школи зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень; дотримуватись моральних та етичних норм; обережно ставитися до майна Школи; дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи.

 1. Педагогічні працівники Школи мають право:

самостійно обирати форми, методи та засоби навчальної роботи;брати участь у роботі нарад, зборів та інших органів самоврядування Школи, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення;

 1. Педагогічні працівники Школи зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм; сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей;

виконувати Статут Школи, правила внутрішнього розпорядку, умови договору, свої посадові обов’язки; брати участь у роботі Педагогічної ради; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

виконувати накази і розпорядження директора Школи.

7. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається

директором Школи, враховуючи специфіку навчального процесу.

 1. Директор Школи призначає класних керівників. Їхні права та обов’язки визначаються правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Школи.
 2. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників Школи здійснюється директором Школи за згодою педагогічної Радu.
 3. Батьки учнів мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів господарського самоврядування; звертатися до дирекції Школи з питань навчання та виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Школи; на захист законних інтересів своїх дітей.

V. Органи управління Українською Школою

1.Органами управління Українською Школою є  Рада Школи, Директор Школи та Педагогічна Рада колективу.

2.Вищим органом самоврядування Школи є Рада Школи, яка складається із засновників, учасників навчально- виховного процесу та представників батьківського комітету.

3.Рада Школи скликається за потребою, але не менше одного разу в рік для обговорення загальних організаційних питань та планування навчально- виховної, методичної та фінансової діяльності.

4.Керівництво Школою здійснюється Директором Школи, погоджується із Радою Школи та Батьківським Комітетом.

5.За потребою Директор Школи може призначати заступника(ків), утворюючи Дирекцію Школи.

6.Директор (Дирекція) Школи:

організовує навчально-виховний процес; забезпечує належні умови для професійної діяльность педагогічного складу, сприяє підвищенню фахового та кваліфікаційного рівня вчителів; здійснює керівництво педагогічним колективом та відповідає за якість та ефективність його роботи; контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок учнів;видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень та контролює їх виконання;

забезпечує права учнів та захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства; зобов’язаний брати участь в засіданнях Координаційної Ради “Нової Української Хвилі” при розгляді питань, які будь-яким чином стосуються роботи Української Школи.

7. Директор має право:

визначати професійний рівень та рекомендувати вчителів на замічещення вакантних посад; розпоряджатися майном, що перебуває у власності Школи;

самостійно визначати чисельність педагогічного колективу, затверджувати структуру. діяльності, встановлювати винагороду педагогічним працівникам в рамках бюджету Школи;

8.. Педагогічна Рада – є постійно діючим колегіальним органом управління Школою, до складу якого входять усі вчителі та вихователі Школи. Головою Педагогічної Ради є Директор Школи.

9. .Педагогічна Рада своєю діяльністю:

удосконалює та забезпечує методично навчально- виховний процес;планує графік роботи Школи;визначає форми морального та матеріального заохочення викладачів та учнів, які доклали зусиль для вдосконалення навчально-виховного процесу.

9.Засідання педагогічної ради проводиться відповідно до потреб та доцільності, але не менше одного разу кожного навчального семестру.

        VI Майно та кошти Школи

 1. Джерелами формування майна Школи є:

гроші та матеріальні внески Засновника Школи – НУХ

пожертви або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2.Бухгалтер Школи веде облік надходжень та витрат, складає статистичні та первинні бухгалтерські звіти (щоквартально).

VII. Контроль за фінансово – господарською діяльністю Школи

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Школи здійснюється контрольно-ревізійною комісією.

VII. Припинення діяльності Школи

 1. Припинення діяльності чи реорганізація (відкриття нових класів, злиття, приєднання, тощо) поділ, виділення, перетворення) Школи здійснюється за рішенням Педагогічної ради
 2. Грошові кошти та майно, що належать Українській Школі, після всіх розрахунків передаються Засновнику